Historie


Rok 2022

5.6.2022 proběhla mimořádná VH na které došlo k rekonstrukcí výboru: do výboru kooptován Siuda Jan místo Urbánka Petra. VH se usnesla pokračovat v dosavadní činnosti, pokud se najde dostatečný počet schopných členů. Zajistit nastávající sezónu deklarovalo těchto 8 členů: Fojtík, Wojnarová, Klen, Siuda Jan, Siuda Jaroslav, Kredbová a Labudová. Tento závazek dodrželi. 25.9.2022 se uskutečnila volební VH – zvolen nový předseda Fojtík Lukáš, pokladník Siuda Jan. Členové: Bílský Tomáš, Izaiáš Tomáš, Mudr. Kredbová Barbara a dodatečně kooptována Wojnarová Dorota a Bolf Jan. Na přehradě odslouženo 1228 hod. Kromě služeb jsme zabezpečovali plaveckou část triatlonu, jachtařské závody a závody ve vodním lyžování.


Rok 2021

I v tomto roce naše fungování bohužel omezoval Covid 19. Služby zabezpečovali: Kolář, Fojtík, Kredbová, Labudová a Hlaváčová. V tomto roce proběhla změna pokladníka, kdy funkci Petr Urbánek předal předsedovi Kolářovi.


Rok 2020

Z důvodu nemoci Covid 19 se v tomto roce moc aktivit nekonalo. Avšak i přesto se na přehradě odsloužilo 1207 hodin. Služby zabezpečovali členové: Kolář, Fojtík, Kredbová, Labudová a Hlaváčová.


Rok 2019

Počet členů v tomto roce byl roven číslu 28. Služebních hodin na Těrlické přehradě bylo v tomto roce odslouženo 1560.V tomto roce jsme také obdrželi nový služební člun Boat S 500WT.


Rok 2018

V tomto roce bylo provedeno oplocení celého pozemku a zároveň proběhla změna adresy sídla VZS Těrlicko podle nového značení obce - silnice k pozemku a budově VZS dostala příhodný název - ulice "Vodní". Člun Pioneer Multi dostal novou světelnou rampu pro potřebu nočních výjezdů. Členská základna čítala 28 osob a byl zvolen nový výbor v čele s předsedou Janem Kolářem.Rok 2017

Jako každý rok jsme i roce 2017 pořádali závody v dálkovém plavání. Počet členů se neměnil a zůstal roven číslu 28. Na stanici VZS bylo v garáži instalováno zdvihací zařízení a Tomáš Bílský provedl opravu řazení na člunu Brig – nová hydraulika. Odslouženo na přehradě bylo 1093 hod.


Rok 2016

Počet členů zůstal totožný, tedy 28 a celkově se odsloužilo 906 hodin. 30.7.2016 jsme pořádali další ročník závodu dálkového plavání "O pohár města Havířova" na 3, 5 a 10 km. 23.-24.4.2016 jsme pořádali první kurz Vůdce malého plavidla pro externí zájemce na Těrlické přehradě. 18.7.2016 jsme na vyžádání pořadatele zajišťovali dohled nad akcí "Prázdniny v 3nci" pořádanou městem Třinec na naší vodní ploše.


Rok 2015

Počet registrovaných členů byl 28. V tomto roce proběhla změna názvu na VZS ČČK Těrlicko pobočný spolek. 15.11.2015 se konala volební valná hromada a novým předsedou byl zvolen Bílský Tomáš, pokladník Siuda Jan, jednatel Urbánek Petr. Na přehradě odslouženo 1143 hodin. Stejně jako v minulých letech se konaly závody dálkových plavců o " Pohár města Havířova".


Rok 2014

Počet členů v tomto roce byl 28. V termínu 23.-25.5.2014 proběhlo soustředění členů VZS na štěrkovně v Bohumíně, jehož cílem bylo seznámení členů s novým sonarovým vybavením a praktickým výcvikem přístrojového potápění pod dohledem zkušeného externího instruktora potápění. Soustředění proběhlo za podpory místní dobrovolné skupiny hasičů Bohumín-Kopytov. 4.7.2014 jsme na oplátku hasičům z Kopytova pomohli s praktickými ukázkami člunu VZS na vodní ploše štěrkovny při jejich pořádání dětského dne.


Rok 2013

Počet členů byl v roce 2013 na čísle 33. V únoru, konkrétně 19.2.2013 proběhl výcvik na zamrzlé vodní ploše organizované MS VZS Těrlicko zastoupené jejím hlavním organizátorem Štěpánem Klenem pro zásahovou skupinu Policie ČR a skupinu profesionálních hasičů MS kraje.


Rok 2012

Počet členů v tomto roce klesl na číslo 32. 18.8.2012 proběhl IV. ročník dálkového plavání "O pohár města Havířova" na tratích 3, 5 a 10 km.Rok 2011

Počet členů v tomto roce byl 38. Na volební valné hromadě, která se konala 9.4.2011 byl zvolen nový výbor ve složení předseda Kolář Jan, Bílský Tomáš, Bartusek Martin, Sliwka Jakub a Kysa Michal.

Rok 2010

V roce 2010 MS prožila větší krizi, předseda Petr Urbánek se nečekaně vzdal funkce předsedy, zbývající členové výboru se však rozhodli pokračovat v činnosti a dovést MS do řádných voleb v roce 2011. Další nepříjemnosti bylo zrušení stanice první pomoci na Permoníku v důsledku jeho demolice. Přes tyto nepříjemnosti místní skupina plnila usnesení VH a svou deklarovanou činnost. V hlídkové činnosti členové odsloužili na Těrlické přehradě 1355 hod. Se cti jsme se zhostili pořadatelství ČP v dálkovém plavání. Pokračujeme ve spoluprací s ostatními složkami IZS. Proběhlo cvičení s HZS Havířov – "požár lodi" ve spolupráci s HZS Albrechtice, PČR Karviná a ČČK Karviná. Na stanici Salvator byla vyměněna část zařízení kuchyně, zakoupeno ozvučení areálu a byl přemístěn elektroměrový rozvaděč. Byly zahájené přípravy řádné volební VH a zahájené rozhovory s představiteli KVL Havířov o možné spolupráci.

Rok 2009

V roce 2009 měla naše skupina registrováno 44 členů. Naše členka Skopalová Kristina se účastnila ME a v silné konkurenci obsadila pěkné 12 místo. Po dlouhých přípravách jsme opravili obložení stanice a provedli nátěr obložení a oken. Zde je třeba vyzdvihnout přistup členů MS Koláře Jana a Bartuska Martina, kteří se nejvíce zasloužili o zdárné a rychlé provedení. V roce 2009 došlo bohužel ke vloupání do loděnice a odcizení motoru Tohatsu. 19.7.2009 proběhl I. ročník dálkového plavání "O pohár města Havířova" na tratích 2.5, 5 a 10 km. Závod na 10km byl ve 14:00 ukončen pro dramatické zhoršení klimatických podmínek a nebezpečí z příchozí bouřky.


Rok 2008

Místní skupina měla zaregistrováno 47 členů. Na přehradách bylo odslouženo 2590 hod. Byla také navázána spolupráce s plaveckým oddílem Slavie Havířov. V areálu stanice Salvator probíhají pravidelné společné akce složek IZS – záchranné týmy, kynologové, hasiči a také policie. Na letním MČR obsadili první místo muži i ženy. Na stanici byla také provedena oprava střechy a výměna starých okapů.


Rok 2007

V roce 2007 bylo registrováno 44 členů. Byl to pro nás volební rok – novým předsedou se stává Urbánek Petr. Členové výboru: Bílský Tomáš, Siuda Jan, Sliwka Jakub, Wojnarová Dorota. Revizní komise: Pilát Ivan, Pokorný Lubomír, Zipserová Radka. Na sportovní úspěchy starších navazují mladí vodní záchranáři, Kateřina Maikrancová a Martin Bartusek úspěšně reprezentují MS na závodech v Blansku a Sokolově. Na přehradách odslouženo 2300 hod. Pokračujeme v opravách a úpravách stanice, byl opraven poškozený a nefunkční krb, proběhla instalace radiátorů do 3 pokojů a byly také zprovozněné 3 chatky.

Rok 2006

Zaregistrováno 42 členů. Po získaní stanice, změně účelu užívání, zapsaní na stavebním a katastrálním úřadě bylo možné přistoupit k nezbytným úpravám a opravám. Především byla provizorně opravena střecha stanice, zrekonstruována loděnice, opravena el. instalace a přívod vody. Na přehradách členové odsloužili 2536 hod. Do výboru byl kooptován odchovanec kurzu Mladý vodní záchranář Jakub Sliwka. 2.12.2006 jsme pro Český červený kříž Karviná připravili teoretickou přípravu a praktickou ukázku činnosti VZS na krytém bazénu v Karviné. Členové ČČK byli seznámeni se speciální plaveckou přípravou, plaveckými styly, praktickou dovedností při záchraně tonoucího, s technikou použití záchranných pomůcek, použití plavidel a se základní potápěčskou technikou.

Rok 2005

Zaregistrováno 39 členů. Průlomový rok pro MS VZS ČČK Těrlicko. Díky poskytnutým prostředkům měst Havířova, Karviné, svazu obcí okresu Karviná, mikroregionu Těrlické a Žermanické přehrady a v neposlední řadě přispěním členů MS – Siudy Richarda, Petra Urbánka, Siudy Jana, Dorotky Wojnarové a Radky Urbánkové jsme získali do vlastnictví nemovitost (nyní již bývalou Afroditu) včetně pozemku. Od teď nová základna VZS ČČK MS Těrlicko "SALVATOR" bude sloužit jako stálá základna VZS Těrlicko. Byly zahájené neodkladné práce spojené ze zprovozněním stanice. Přes velké úsilí, které jsme věnovali nové základně, jsme plnili i ostatní činnosti vyplývající z našeho programu. Na přehradách bylo odslouženo 2527 hod. Byl zahájen další kurz Mladý vodní záchranář, nadále věnujeme velkou pozornost záchranářskému sportu, 3. místo žen na MČR je toho příkladem. Pokračujeme v pořádáni Poháru města Havířova a VC Žermanické přehrady.

Rok 2004

Zaregistrováno 37 členů. Za pomoci odsouzených z věznice Karviná byly zrekonstruovány prostory v rekreačním středisku Permoník a přestěhována základna. Kromě účasti na cvičení IZS "Povodeň Karviná", jsme s dobrovolnými hasiči z Bohumína absolvovali Záchranu z rozvodněné řeky. Organizovali jsme společné cvičení složek IZS "Záchrana z ledu". Pozoruhodných výsledků dosahujeme v akci "Mladý vodní záchranář" a 7 absolventů prvního běhu se stalo členy VZS a úspěšně se zapojili do soutěží VZS ČČK. Uskutečnily se závody Pohár města Havířova a VC Žermanické přehrady. Po loňském 2. místě se nám povedlo v roce 2004 získat Zlatého lososa v hodnocení poroty i veřejnosti v hodnocení internetových stránek. Usilujeme o získaní stálého sídla VZS ČČK Těrlicko v regionu Těrlické a Žermanické přehrady. Uzavřeli jsme nájemní smlouvu na opuštěný objekt rekreačního střediska OKD s.s. Afrodita a usilujeme o jeho získání do vlastnictví.

Rok 2003

Zaregistrováno 25 členů + 10 členů VZS Třinec, kteří požádali o členství ve VZS ČČK Těrlicko. Opět úspěšný rok pro sportovní mládež, Petra Hostinská na zimním mistrovství v disciplínách ILS získala bronzovou medaili. Na letním MČR družstvo ve složení Bílský, Urbánek, Souček, Wojnarová a Valoschková vybojovalo vítězství a putovní pohár HS MV. V soutěži o nejlepší internetové stránky jsme obsadili pěkné druhé místo. Navázali jsme kontakt s Krakowskym WOPRem, společně cvičili na tamním kanále na divoké vodě, sjížděli jsme kanál v Liptovském Mikuláši a účastnili se otevíraní řeky Moravice. Byl zahájen kurz "Mladý vodní záchranář", kurz je určen pro žáky 2 st. zákl. škol, je to zdokonalovací kurz plavání se zaměřením na poskytování první pomoci. Na přehradách členové odsloužili 3096 hod. Ošetřeno bylo 34 zranění. 

Rok 2002

Na zimním MČR získal Siuda Richard mistrovský titul v disciplíně "ovládání plavidla". Ve výběrovém řízení jsme uspěli a ve dnech 11.6. – 16.6. byli pořadateli kurzu VZS ČČK "Hladinová služba". Z členů MS se úspěšně zúčastnili Bílský, Ferko a Urbánek, který navíc jako další získal kvalifikaci Z II "Mistr plavčí." Sídlo VZS ČČK na Žermanické přehradě je v areálu loděnice Maják. Úspěšně jsme zorganizovali 1 ročník závodu "Pohár města Havířova" v záchranářském sportu. Velkým úspěchem pro MS VZS ČČK Těrlicko skončilo MČR mládeže v Hradci Králové, kde družstvo ve složení Delongová Miriam, Kapiasová Petra, Vrbová Kateřina, Havlíček Jakub a Perhala Jan pod vedením Petra Urbánka získalo titul Mistra ČR družstev. Došlo k dalšímu dovybavení, včetně raftu potřebného pro evakuace v případě povodní. V sezóně 2002 členové MS odsloužili na přehradách celkem 2707 hod. Na konci roku evidovala MS 37 členů.

Rok 2001

Zaregistrováno 16 členů. Na žádost mikroregionu sloužíme i na Žermanické přehradě. Uskutečnilo se společné cvičení v rámci IZS Karviná "Povodně – evakuace z postižených oblastí". Byli jsme vybraní ve výběrovém řízení na pořádání letního MČR. Uskutečnilo se ve dnech 22.-23.6. v areálu KVL Havířov. Mistrovství bylo úspěšné po společenské i sportovní stránce. Na domácí vodě družstvo ve složení Bílský, Souček a Urbánek získalo 3 bronzové medaile. Členové Siuda Richard a Souček Radim absolvovali kurz a získali kvalifikace Z II "Mistr plavčí". Souček společně s Urbánkem absolvovali kurz na Divoké vodě. V letní sezóně na Těrlické a Žermanické přehradě členové MS odsloužili 2760 hod., zabezpečovali závody jachtařů, potápěčů i ME ve vodním lyžování.


Rok 2000

V roce 2000 bylo zaregistrováno 14 členů. Pozornost byla věnována záchranářskému sportu, a tak jsme se první medaile dočkali velice brzy, bronzovou v disciplíně "ovládáni plavidla" získal na zimním MČR v roce 2000 Siuda Richard. V tomtéž roce se na letním MČR v Klatovech v soutěži týmů stalo Mistrem České republiky družstvo ve složení Urbánek Petr, Bílský Tomáš a Souček Radim. Jako uznání naší dobré práce vnímáme přidělení speciálního záchranného člunu prezidiem VZS ČČK a dalšího potřebného vybavení.


Rok 1999

V roce 1999 byli vysláni do kurzu a prvními vodními záchranáři s kvalifikací se stali Kocur Martin, Raszková Milada a Siuda Richard. V první sezóně členové VZS ČČK Těrlicko odsloužili na Těrlické přehradě 1912 hodin. Skupina se zapojila do Integrovaného záchranného systému okresu Karviná.

Rok 1998

VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK MS TĚRLICKO vznikla na popud tehdejší starostky Těrlicka paní Mgr. Lydie Vaškové na ustavující schůzi 12.11.1998. Zakládajícími členy se stali členové Klubu vodního lyžování Havířov Batečko Pavel, Elisová Barbora, Chrobok Karel, Kocur Martin, Kurek Pavel, Pílát Ivan, Pokorná Jana, Pokorný Lubomír, Rašková Milada, Siuda Jan a Siuda Richard. Předsedou byl zvolen Siuda Jan, pokladníkem Kurek Pavel a tajemníkem Raszková Milada. Do struktur VZS ČČK byla MS zaregistrována 24.11.1998. Od samého začátku se MS dostalo velké podpory od orgánů státní správy především města Havířov a OÚ Karviná.